Kimmo Kajaste

Itsenäisyyspäivänä vuonna 2014

”Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan, Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä.”

Siinä kaikkialla ja kaikessa noudatettavaksi tarkoitetun Yhdistyneitten Kansakuntien vuonna 1948 hyväksymän Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ensimmäinen artikla.

Me suomalaiset olemme osa maailmanlaajuista yhteisöä, jossa jäsenyys asettaa meille yhteisöllisiä velvoitteita.

Tavoitteena on oltava maailmanlaajuisen ihmisyyden toteuttaminen kaikkialla, meillä ja muualla.

Perustuslakimme kuudennessa pykälässä säädetään: ”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Seitsemännessä pykälässä taasen todetaan: ”Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.”

Perustuslakimme luettelee perusoikeuksiamme unohtamatta sivistysvaltioon kuuluvaa sananvapautta ja yhdistymis- ja kokoontumisvapautta. Se antaa vahvan lähtökohdan isänmaamme kehittymiselle ja yksilöiden turvalliselle elämälle kaikkea mielivaltaa ja vääryyttä kohtaan; ei vain juridisesti ja käytännössä, vaan mielestäni myös henkisesti.

Porvoon valtiopäivillä vuonna 1809 vahvistui se, että Venäjä-suhteessa Suomi saa noudattaa omia lakejaan. Valtiollisen suvereniteettimme perusta syntyi ja kasvoi sitten itsenäisyydeksi, jonka 100-vuotisjuhlaa vietämme vuonna 2017. Tuon suvereniteetin, täydellisen itsemääräämisoikeuden ja ehdottoman oman vallan omaamisen turvasivat sotiemme veteraanit toisen maailmansodan taisteluissa rintamalla ja koko veteraanisukupolvi jälleenrakennustyössä. Me saamme elää itsenäisessä maassa ja edelleen itsenäisesti säätää omat lakimme.

Suomalaisten veteraanien työt ja toimet sota-aikana ja sen jälkeen perustuivat pitkälti uskoon oikeudenmukaisuuden ja vapauden voittoon ja tahtoon suojata kanssaihmisiä ja läheisiä. Veteraanejamme ja koko veteraanisukupolvea on kiittäminen siitä, että he sitkeydessään uskoivat, luottivat, uhrautuivat ja kärsivät ja jaksoivat silti ryhtyä jälleenrakennustyöhön. Siinä tarvittiin kaikesta synkkyydestä huolimatta tulevaisuudenuskoa. Sitä ja luottamusta tarvitsevat itsenäinen valtio ja sen itsenäiset kansalaiset aina. Myös nyt, kun näemme uhkakuvia naapurustossamme ja huolestuneina seuraamme ympäröivän maailman vellomista ja kriisiytymistä ja samalla myös oman maan taloudellisia ja poliittisia käänteitä.

Kaikkia olemassa olevia ja oletettuja uhkakuvia huolestuttavampana pidän sitä, jos itsenäisen Suomen sisäinen koheesio, jos maamme henkinen eheys ja tasavallan ja sen kansalaisten yhteenkuuluvuuden tunne pirstoutuu, jos Suomen sisäinen koheesio rapautuu. Silloin pieni kansa ei selviä haasteista ja kriiseistä.

Niillä arvoilla, joiden varassa Suomea yhtenäisinä sodassa puolustettiin, on käyttöä tänään ja myös huomisen yhteiskunnassa. On aika ja tarve korostaa niitä arvoja, joiden varassa Suomea sodassa yhtenäisinä puolustettiin ja jotka johtivat itsenäisyyden ja hyvinvointiyhteiskunnan syntyyn. Kannattaa vaalia suomalaisen yhteiskunnan arvopohjaa, välittää kanssaihmisistä ja maapalloistuvassa maailmassa huolehtia maan kaikkinaisesta puolustamisesta.

Hyvää Itsenäisyyspäivää kaikille!

Kimmo Kajaste

Kirjoittaja on maakuntaneuvos

Kimmo Kajaste

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet