LukijaltaTällä palstalla julkaistaan lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Elämänkatsomustietoon vaihtaminen mahdollista

Peruskoulun elämänkatsomustieto (ET) on uskontokuntiin kuulumattomille ensisijainen katsomusaine. Oppilas sijoitetaan lain mukaan ET-ryhmään, mikäli vanhemmat eivät toisin ilmoita.

Uudellamaallakin ET on silti koulun oppiaineena vajaakäytössä.

Käytännössä monet lapset aloittavat opintiensä ET:n sijaan uskonnonopetuksessa vastoin vanhempien vakaata toivetta. Jos tuloinfossa on kerrottu, että ET-opetusryhmää ei ole, vanhemmat ovat vetäneet ruksin uskonnon kohdalle, eikä ryhmää ole taaskaan ”nollakouluun” syntynyt.

Jo ennen koulun alkua syntyneen katsomusaineen valinnan ei tarvitse olla pysyvä. ET-opetukseen oikeutettu oppilas voi siirtyä alaluokilla aloitetusta uskonnosta ET-ryhmään. Vaihtoilmoitusten myötä voi kouluissa syntyä uusia ET-ryhmiä. Juuri nyt lukuvuoden pian vaihtuessa on paras ajankohta siirtoilmoitukseen.

Ennen koulun alkua syntyneen katsomusaineen valinnan ei tarvitse olla pysyvä.

Kysymys on lapsen oikeudesta hänelle lain mukaan tarkoitettuun opetukseen. Kuntien, koulujen, rehtorien tulee tehdä kaikki voitavansa, jotta lapsen pääsy oikeuksiin toteutuu – nyt elokuussa 2016 voimaan tulevan uuden, entistäkin ehomman opetussuunnitelman mukaan.

Kohtuulliset tukitoimet edistävät yhdenvertaisuuden tosiasiallista toteutumista. Rehtori esimerkiksi voi ilmoittaa tilanteen kehityksestä muiden ET:oon oikeutettujen oppilaiden huoltajille.

Uskontokuntiin kuulumattomien oppilaiden määrä kasvaa vuosi vuodelta, koska aiempaa harvemmat lapset kastetaan. Vanhempien erotessa kirkosta myös lapsi saatetaan erottaa. Helsingissä ET:ssä on noin 20 prosenttia oppilaista.

Lain mukaan ev.lut. kirkon jäseninä olevat peruskoulun oppilaat ja lukiolaiset eivät voi päästä ET-opetukseen, vaan ev.lut. uskonnonopetus on heille pakollista. Lapsiasiavaltuutetun toimiston lausunnon mukaan tämä tilanne ei vastaa yhdenvertaisuudelle asetettavia vaatimuksia.

Lukiolaisten ET-kielto on ristiriidassa myös Lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa; katsotaanhan opiskelijan olevan kypsä kaikkiin muihinkin opiskeluaan koskeviin valintoihin. Nyt vain 18 vuotta täyttäneet saavat valita katsomusaineensa ET:n ja uskonnon väliltä.

ET:n avaamista kaikille mahdolliseksi valittavaksi katsomusaineeksi onkin esitetty eduskunnalle. Tämä muutos lisäisi aineen oppilasmäärää ja vahvistaisi ET:n asemaa kouluissa.

Tämä kehitys on tarpeellista myös katsomusopetuksen muun kehittämistyön näkökulmasta. ET:ssä kehitetyt sisällöt ja niiden opetus tulee turvata opetuksen osittaisen yhdistämisen kokeiluissa.

Elämänkatsomustiedosta saa netistä kattavan tietopaketin ja uudistetut esitteet osoitteesta http://et-opetus.fi/et/esittelymateriaalit

Esa Ylikoski

15 vuotta ET:oa opettanut, FM

Lukijalta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet